Մեր մասին Գործունեություն Հրատարակություններ Համագործակցություն Լուրեր Կապ
Տեսակետ-ՄԻԺԻ
ՄԻԺԻ-ի հրատարակություններ
ՄԻԺԻ-ն մամուլում
ՄԻԺԻ-ի գրադարան
ՄԻԺԻ Կենտրոնի Գրադարանը Երևանում
 
Սիրելի ընթերցող,
ՄԻԺԻ Կենտրոնի գրադարանը ստեղծվել է Երևանում 1999թ-ին և այդ ժամանակից ի վեր մշտապես թարմացվում ու նորացվում է: Գրադարանում կարող եք գտնել ավելի քան 1000 գրքեր, գրքույկներ, ամսագրեր, մենագրություններ և զեկույցներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով, ինչպես նաև ՄԻԺԻ-ի հրատարակությունները:
 
Գրադարանում առկա է հետևյալ թեմատիկ գրականությունը.
 
  • Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարություն
Գրադարանում կան մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության տարատեսակ կոնվենցիաներ, խարտիաներ, համընդհանուր հռչակագրեր, միջազգային իրավական փաստաթղթեր, հայաստանյան և միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրատարակված զեկույցներ, ժողովրդավարությանը վերաբերող վերլուծություններ տարածաշրջանային մակարդակով և այլն:
 
Իրավական գրականությունից բացի այստեղ կարող եք գտնել նաև տնտեսական և սոցիալական իրավունքների մասին գրքեր, մասնավորապես ՀՀ-ում աղքատության հաղթահարման հիմնախնդիրների, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի (ԱՀՌԾ) գործընթացների իրականացման և դրանց գնահատման մասին վերլուծություններ:
 
  • Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում
ՀՀ-ում պետական կառավարման համակարգի արդի հիմնահարցերի, տեղական ինքնակառավարման հիմունքների, բարեփոխումների վերաբերյալ մի շարք ձեռնարկներ, ուսումնամեթոդաբանական նյութեր:
 
  • Քաղաքացիական գրականություն
Գրադարանում առկա են վերլուծություններ և բազմազան նյութեր քաղաքացիական հիմնախնդիրների մասին:
 
  • Արվեստ և գրականություն
Գրադարանում առկա են հայ և արտերկրյա գրողների և մտավորականների ստեղծագործություններ:
 
  • Կրթություն
Այստեղ կգտնեք ներկա կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ նյութեր և քաղաքացիական կրթությանն առնչվող ձեռնարկներ
 
  • Սոցիալական հիմնախնդիրներ
Այս բաժնում կարող եք կարդալ սոցիալական հիմնախնդիրներին վերաբերվող նյութեր և հրատարակություններ
 
  • Տնտեսություն
Այստեղ հիմնականում հավաքված են աշխատաշուկային վերաբերվող և պետական բյուջեին առնչվող նյութեր
 
Բացի վերը նշված թեմաներին վերաբերվող գրականությունից, ՄԻԺԻ կենտրոնի գրադարանում առկա են նաև Փիլիսոփայությանը և կրոնին, Պատմությանը, Հոգեբանությանը, Բնապահպանությանը, Առողջապահությանը և Հայաստան-Սփյուռք կապերին և հիմնախնդիրներին առնչվող գրականություն և նյութեր:
 
 
Գրադարանին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել
 
ՄԻԺԻ Կենտրոն, Այգեձոր 4/1 հասցեով
երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 10:00- 13:00-ն և 14.00-16.00-ը:
 
ՄԻԺԻ Կենտրոնի գրադարանից օգտվելու կարգը.
 
ՄԻԺԻ Կենտրոնի գրադարանի գրականությունը կարող եք ընթերցել հենց ՄԻԺԻ Կենտրոնում: Գիրքը դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ: Գիրքը տրվում է երկու շաբաթ ժամկետով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ընթերցողի դիմումի հիման վրա ժամկետը կարող է երկարացվել:
 
Գրքերը կարող եք ստանալ անմիջապես դիմումից հետո, բացառությամբ արխիվային նյութերի, որոնց ծանոթանալու համար հարկավոր է գրադարանավարին զգուշացնել առնվազն մեկ շաբաթ առաջ` այդ նյութերը պատրաստելու համար:
• մարդու իրավունքներ /քաղաքացիական, քաղաքական, սոցիալական/

• ժողովրդավարություն /տեսություն և պրակտիկա/

• Աղքատության հիմնախնդիրներ

• Աշխատանք

• Սոցիալական այլ հիմնախնդիրներ

• Քաղաքացիական հասարակություն

• Կրթություն

• Ընտրություններ

• Պետական կառավարում

• Տեղական ինքնակառավարում

• Ռազմավարական ծրագրեր

• ԶԼՄ

• Հումանիտար գիտություններ /քաղաքագիտություն, սոցոլոգիա, հոգեբանություն, իրավագիտություն, փիլիսոփայություն, կրոնագիտություն և այլն/

• Հայ միտք

• Արցախյան հիմնահարց

• Պատմություն

• Գենդեր

• Տնտեսագիտություն և տնտեսություն

• Երիտասարդության հիմնախնդիրներ

• Բնապահպանություն

• Կոնվենցիաներ, պայմանագրեր, օրենքներ

• Արվեստ և մշակույթ

• Գեղարվեստական գրականություն

• Դասագրքեր

• Տարածաշրջանային հիմնախնդիրներ

• Համաշխահրային հիմնախնդիրներ

• Բառարաններ

• Միջազգային և հայաստանյան կազմակերպություններ

• Տեղեկատվական նյութեր

• Ամսագրերի ցանկ

• Անգլերեն ամսագրեր

• Հայերեն ամսագրեր և հանդեսներ

Copyright © 2002 – 2009 Institute for Democracy and Human Rights Created by PLANET.AM